Algemene voorwaarden

Algemene leverings, verkoop en betalingsvoorwaarden van Olyses BV, gevestigd te Rosmalen, hierna te noemen ‘algemene voorwaarden’

1. Definities

 1. Wederpartij: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Olyses, danwel met wie Olyses een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
 2. Apparatuur: de door Olyses aan de Wederpartij te verhuren, te leveren, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen hardware zoals copiers,  printers, multifunctionals, pc’s, servers.
 3. Diensten: alle door Olyses ten behoeve van de Wederpartij te verrichten werkzaamheden waaronder begrepen beheer- en onderhoudsservices en te leveren producten, niet zijnde Apparatuur of Programmatuur.
 4. Olyses: de besloten vennootschap Olyses BV, gevestigd te Rosmalen.
 5. Overeenkomst: de tussen de Wederpartij en Olyses afgesloten overeenkomst ten behoeve van de verhuur, levering, verkoop of anderszins ter beschikking gestelde Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur.
 6. Programmatuur: computerprogramma’s, zowel standaard programmatuur als maatwerkprogrammatuur, met inbegrip van databases en documentatie.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Olyses en de Wederpartij met betrekking tot de verhuur (lease), levering, verkoop of anderszins ter beschikking gestelde Apparatuur, Programmatuur en Diensten door Olyses, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien en voor zover Olyses Programmatuur en/of Apparatuur van een derde aan de Wederpartij levert, zullen de (algemene) voorwaarden die deze derde hanteert aanvullend van toepassing zijn. De Wederpartij  aanvaardt hierbij de bedoelde voorwaarden van die derde. Deze voorwaarden liggen voor De Wederpartij  ter inzage bij Olyses en worden op zijn verzoek toegezonden.


3. Aanbod en Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Olyses, alsmede de door Olyses opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. In ieder geval vervallen offertes en aanbiedingen na 14 dagen.
 2. Een Overeenkomst tussen Olyses en de Wederpartij komt slechts tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen, dan wel – in het geval van aanvullende Diensten, Apparatuur en/of Programmatuur – door acceptatie per e-mail of post door Olyses van een opdracht of bestelling van de Wederpartij of acceptatie per e-mail of post van de offerte door de Wederpartij.
 3. Kennelijke schrijf- en/of programmeerfouten en/of andere vergissingen op de website, in het reclamemateriaal en/of in de bevestigingen van Olyses, binden Olyses niet.
 4. Ingeval van twijfel aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij, zulks geheel ter beoordeling van Olyses, heeft Olyses het recht zekerheid te verlangen alvorens Olyses overgaat tot of voortgaat met de uitvoering van de Overeenkomst.


4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Olyses zal zich inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren.
 2. Olyses heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Wederpartij is gehouden om steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) ter beschikking staan van Olyses of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet, heeft Olyses het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 4. Olyses zal pas overgaan tot heraansluiting en/of ter beschikkingsstelling van de Dienst/ de Apparatuur/de Programmatuur, nadat de Wederpartij binnen een door Olyses gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor weder indienststelling heeft voldaan.
 5. Ingeval van verandering of aanvulling van de Overeenkomst op verzoek of met instemming van de Wederpartij, heeft Olyses het recht de extra kosten die zulks met zich meebrengt volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen
 6. De Wederpartij zal alle regels en aanwijzingen van Olyses omtrent het gebruik van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur opvolgen, zoals neergelegd in de algemene voorwaarden, de Overeenkomst en zoals door Olyses schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan de Wederpartij .


5. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW, de (eventuele) verzendkosten, de eventuele reiskosten en voorrijdkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Olyses heeft het recht haar prijzen en/of vergoedingen jaarlijks aan te passen. De Wederpartij heeft in deze gevallen het recht om een tariefsverhoging niet te aanvaarden en de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, zulks binnen dertig (30) dagen nadat Olyses de tariefsverhoging bekend heeft gemaakt.
 3. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Olyses worden verrekend als meerwerk. Dit betreft onder meer (echter niet enkel) de noodzaak tot het plaatsen van meer Apparatuur en/of Programmatuur, hetgeen niet was voorzien bij aanvang van de Overeenkomst.

 
6. Betaling

 1. Voor de uitoefening van de Overeenkomst is de Wederpartij aan Olyses een vergoeding verschuldigd, conform de gebruikelijke tarieven van Olyses, zoals nader bepaald in de Overeenkomst tussen de Wederpartij en Olyses.
 2. Betaling aan Olyses vindt plaats door voldoening van de factuur.
 3. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Olyses is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen, alvorens zij haar werkzaamheden aanvangt en/of de Apparatuur/Programmatuur levert.
 5. Indien de Wederpartij niet, niet geheel, en/of niet tijdig aan enige betalingsverplichting voldoet, behoudt Olyses zich het recht voor om de Apparatuur, de Programmatuur of de Dienst buiten gebruik te stellen of de levering daarvan op te schorten voor de duur dat volledige betaling uitblijft. In de gevallen dat de Wederpartij enige vergoeding niet, niet geheel, en/of niet tijdig betaalt, komen de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de Wederpartij. Daarnaast is de Wederpartij  de wettelijke handelsrente verschuldigd over het niet tijdig of onvolledig betaalde bedrag.


7. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

 1. Als binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding ervan brengt Olyses niet in verzuim. Indien Olyses verwacht een termijn niet te zullen halen, zal zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.|
 2. Indien installatie van Apparatuur, Programmatuur en/of de Dienst in de prijs is inbegrepen of zulks afzonderlijk is overeengekomen, zal Olyses voor installatie zorg dragen op het installatieadres van de Wederpartij in Nederland. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een veilige en geschikte installatieplaats, conform de voorschriften van Olyses.
 3. Levering geschiedt af fabriek. Het risico voor de Apparatuur gaat over op de Wederpartij op het tijdstip van levering, tenzij het Apparatuur betreft waarvan Olyses ook de installatie verzorgt, in welk geval het risico op de Wederpartij overgaat op het moment dat de apparatuur in de feitelijke macht van de Wederpartij  of van een door de Wederpartij  gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
 4. Tot de algehele voldoening van de door de Wederpartij aan Olyses voor de levering van de Apparatuur verschuldigde betalingen, behoudt Olyses de eigendom van alle door haar geleverde Apparatuur.


8. Programmatuur

 1. De Wederpartij verkrijgt een gebruiksrecht op de door Olyses geleverde Programmatuur, na ontvangst van de volledige betaling hiervoor door Olyses. Het gebruiksrecht geldt voor een specifieke versie, is niet exclusief en niet overdraagbaar en wordt verstrekt voor onbepaalde duur. De Wederpartij is niet gerechtigd om de Programmatuur of kopieën daarvan aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de Programmatuur te kopiëren. Wel is het de Wederpartij toegestaan om één kopie te maken voor archiverings- en/of beveiligingsdoeleinden. Deze kopie dient alle auteursrechten en alle (intellectuele) eigendomsaanduidingen te bevatten welke op de Programmatuur zijn aangebracht.
 3. De Wederpartij zal geen wijzigingen en/of toevoegingen in de door Olyses in gebruik gegeven Programmatuur aanbrengen of laten aanbrengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Olyses.


9. Ondersteuning en support

 1. Olyses zal de Wederpartij desgewenst ondersteunen bij het gebruik van de Dienst en/of de Apparatuur en/of de Programmatuur en het oplossen van storingen, problemen en incidenten.
 2. De ondersteuning kan bestaan uit telefonische ondersteuning of ondersteuning ter plaatse bij de Wederpartij.
 3. Ondersteuning kan worden ingeroepen tijdens kantooruren (09:00 tot 17:00). Olyses zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de Wederpartij .
 4. Onder responsetijd dient te worden verstaan de tijd tussen het moment waarop het verzoek om ondersteuning door Olyses wordt ontvangen en het moment waarop met de Wederpartij contact wordt opgenomen.
 5. De door Olyses in acht te nemen responsetijden zijn indicatief. Olyses zal zich inspannen om eventuele vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.
 6. Telefonische ondersteuning wordt in rekening gebracht aan de hand van tijdseenheden van minimaal 15 minuten.


10. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten, Apparatuur en Programmatuur die Olyses in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Olyses of bij de derde van wie Olyses het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Apparatuur en Programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking te stellen.
 2. De Wederpartij mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van enig Apparatuur of wijzigen in de ter beschikking gestelde Programmatuur. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.


11. Geheimhouding

 1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal deze ontvangende partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie die hem bij de uitvoering van deze overeenkomst ter beschikking is gekomen niet aan derden verstrekken.
 2. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
 3. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst tussen partijen.


12. Privacy en persoonsgegevens

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
 2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
 3. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van Olyses, zal Wederpartij voornamelijk in de rol van Verwerkingsverantwoordelijke aan te merken en Olyses als Verwerker. Indien Olyses zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, is zij als Verwerkingsverantwoordelijke aan te merken.
 4. Indien blijkt dat bij Wederpartij sprake is van een datalek, dat door Wederpartij gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Olyses Wederpartij daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Olyses bekend is geworden met het datalek. Olyses probeert de Wederpartij direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
 5. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 6. Wederpartij is in overleg met Olyses gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Wederpartij draagt alle kosten in verband met deze controle.
 7. Olyses kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover opdrachtnemer niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Olyses met die Derden afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met Olyses geeft Wederpartij toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 8. Olyses verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Olyses hierover met Wederpartij andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
 9. Olyses is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Wederpartij de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.


13. Garantie en klachtafhandeling

 1. Gedurende een periode van 6 maanden na de terbeschikkingstelling zal Olyses naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de Apparatuur, alsmede in onderdelen die door Olyses in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Olyses zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Olyses. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de Wederpartij zonder toestemming van Olyses wijzigingen in de Apparatuur of in de onderdelen die door Olyses in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen.
 2. Olyses kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat voor garantie in aanmerking komende Apparatuur of onderdelen ervan door de Wederpartij franco aan Olyses wordt verzonden.
 3. Olyses is niet aansprakelijk voor de werking van de door haar in gebruik gegeven Programmatuur. Voor de Programmatuur geldt de garantie van de fabrikant. Wel zal zij gedurende een periode van 3 maanden na de terbeschikkingstelling van de Programmatuur eventuele onvolkomenheden daarin, welke aan Olyses binnen de genoemde termijn schriftelijk zijn bericht, zo spoedig mogelijk zonder kosten voor de Wederpartij trachten op te sporen en te herstellen. Olyses garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Olyses is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de Programmatuur aan te brengen.
 4. Olyses kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen, indien blijkt dat er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de Wederpartij of van andere niet aan Olyses toe te rekenen oorzaken.
 5. Na afloop van de in lid 3 genoemde garantieperiode is Olyses niet gehouden eventuele fouten in de Programmatuur te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 6. Olyses kan niet worden gehouden tot enige verdere verplichting dan de in artikel 12 genoemde verplichtingen, in geval van gebreken in de Apparatuur of Programmatuur.


14. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Olyses is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het factuurbedrag. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. De redelijke kosten die De Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Olyses aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van De Wederpartij  wordt ontbonden.
  2. De redelijke kosten die De Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Olyses op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.
  3. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  4. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover De Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Overeenkomst.
 2. Indien en voor zover Olyses een hiertoe strekkende verzekering mocht hebben afgesloten, zal de aansprakelijkheid van Olyses jegens de Wederpartij zijn beperkt tot de in de betreffende polis vermelde bedragen, zulks onder opschortende voorwaarde, dat door verzekeraar(s) dekking aan Olyses worden verleend.
 3. Olyses is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst en het verlies van of de beschadiging van gegevens.
 4. De aansprakelijkheid van Olyses ontstaat in alle gevallen slechts indien de Wederpartij Olyses onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Olyses ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Olyses in staat is adequaat te reageren.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Olyses vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.
 6. In geen geval zal Olyses aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verwijderen van informatie of het onmogelijk maken van de toegang daartoe. De Wederpartij vrijwaart Olyses in dit verband voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding, die jegens Olyses worden ingesteld.
 7. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Olyses of haar leidinggevenden.


15. Overmacht

Olyses is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: stroomstoring, uitval van of storingen in Internet- en/of telecommunicatieverbindingen, overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Olyses of door Olyses ingeschakelde derden, ziekte van personeel waar niet onmiddellijk vervanging voor gevonden kan worden, bedrijfsstakingen, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, alsmede iedere andere situatie waarop Olyses feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

16. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege:
  1. doordat de aan de in de Overeenkomst genoemde verplichtingen is voldaan; of
  2. op de in de Overeenkomst genoemde einddatum.
 2. Een partij kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 3. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 4. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 is Olyses gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden dan wel de uitvoering ervan op te schorten, in geval:
  1. indien de Wederpartij zijn (financiële) verplichtingen uit deze Overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. indien de Wederpartij anderszins zijn verplichtingen uit de onderhavige Overeenkomst niet nakomt, ondanks schriftelijk sommatie daartoe waarbij een termijn van 14 dagen is gegeven alsnog deugdelijk na te komen;
  3. indien de Wederpartij failliet wordt verklaard of indien aan de Wederpartij  surseance van betaling wordt verleend of in geval van stillegging of liquidatie van diens bedrijf; Olyses zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Indien een van beide partijen op grond van overmacht tijdelijk niet in staat is om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen en de periode van overmacht heeft meer dan drie (3) maanden geduurd, dan kunnen beide partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade verplicht zijn.
 6. Indien de Wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Olyses ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Olyses vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


17. Wijzigingen, aanvullingen en conversie

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig zou worden geoordeeld, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst of de algemene voorwaarden van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om in dat geval met elkaar in overleg te treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling zal benaderen.


18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De Overeenkomst tussen Olyses en de Wederpartij en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, alsmede alle daaraan gerelateerde verbintenissen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en de verbintenissen die daaraan gerelateerd zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.